Faculty Members

 Madhav.Narayan.Shrestha_Jan2014

Dr. Vishnu Prasad Pandey

 mayabhatt

Madhav Narayan Shrestha, Dr.

Program Coordinator and Faculty

Vishnu Prasad Pandey, Dr.

Dy. Program Coordinator and Faculty

MP Bhatt, Dr.

Faculty

Prof. Dr. B. Sapkota

Prof. Dr. B. Bhattarai

Prof. Dr. G.B. Joshi

B. Sapkota, Prof. Dr.

Visiting Faculty

B. Bhattarai, Prof. Dr.

Visiting Faculty

G.B. Joshi, Prof. Dr.

Visiting Faculty

 Dr. H.R. Pant

Dr. R. K. Bajracharya

Mr. R.K. Sharma

H.R. Pant, Dr.

Visiting Faculty

R. K. Bajracharya, Dr.

Visiting Faculty

R.K. Sharma, Prof.

Visiting Faculty

 Prof. S.R. Byahut

 

 

S.R. Byahut, Prof. Dr.

Visiting Faculty